შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

ფატიმა მამარდაშვილი
არარეზიდენტი მკვლევარი

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
მაღალმთიან რეგიონებში ენერგეტიკის განვითარებისა და ხელმისაწვდომობის შემუშავების რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო ცოდნისა და ინფორმაციის სისტემის ანალიზი
მეტის ნახვა
რა ზეგავლენას მოახდენს COVID-19 სურსათის მიწოდების ჯაჭვზე საქართველოში?
მეტის ნახვა
SPSQ ზომების ზეგავლენა საქართველოსა და CAREC-ის ქვეყნებს (აზერბაიჯანს, ჩინეთსა და ყაზახეთს) შორის სავაჭრო ნაკადზე
მეტის ნახვა
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ენერგიის წყაროების განვითარების და ხელმისაწვდომობის შესახებ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში: საქართველოში რძის პროდუქტების სექტორში კონკურენციის გაზრდის მიზნით დამატებული ღირებულების გადასახადისგან (დღგ-ისგან) გათავისუფლების გავლენის კ
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიაში მთის სათემო ტურიზმის განვითარების სწრაფი შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო ცოდნისა და ინფორმაციის სისტემის (AKIS) ანალიზი
მეტის ნახვა
მაღალმთიანი რეგიონების კონკურენტული უპირატესობის კვლევა
მეტის ნახვა
საქართველოს მერძევეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) საშეღავათო პროგრამის კვლევა
მეტის ნახვა
ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში: საქართველოს რძის სექტორის ანალიზი
მეტის ნახვა
სანიტარული, ფიტოსანიტარული და ხარისხის სტანდარტების გავლენა CAREC-ის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ნაკადებზე
მეტის ნახვა
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ენერგიის წყაროების განვითარების და ხელმისაწვდომობის შესახებ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიაში მთის სათემო ტურიზმის განვითარების სწრაფი შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო ცოდნისა და ინფორმაციის სისტემის (AKIS) ანალიზი
მეტის ნახვა
საქართველოს მერძევეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) საშეღავათო პროგრამის კვლევა
მეტის ნახვა
სანიტარული, ფიტოსანიტარული და ხარისხის სტანდარტების გავლენა CAREC-ის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის ვაჭრობის ნაკადებზე
მეტის ნახვა
ნიადაგის დაცვის შესახებ კანონპროექტის რეგულირებსი ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს რძის ბაზრის სისტემის ანალიზი და კლასიფიცირება
მეტის ნახვა
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის მაღალი პოტენციალის მქონე სექტორების იდენტიფიცირება
მეტის ნახვა
ქარსაფარი ზოლის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
MOLI-ს ეფექტურობის შეფასება
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოში ორგანული თხილის ღირებულებათა ჯაჭვის კერძო მომსახურების მიმწოდებლების შესახებ
მეტის ნახვა
ბიომრავალფეროვნების შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
მაღალმთიან რეგიონებში ენერგეტიკის განვითარებისა და ხელმისაწვდომობის შემუშავების რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო ცოდნისა და ინფორმაციის სისტემის ანალიზი
მეტის ნახვა
რა ზეგავლენას მოახდენს COVID-19 სურსათის მიწოდების ჯაჭვზე საქართველოში?
მეტის ნახვა
SPSQ ზომების ზეგავლენა საქართველოსა და CAREC-ის ქვეყნებს (აზერბაიჯანს, ჩინეთსა და ყაზახეთს) შორის სავაჭრო ნაკადზე
მეტის ნახვა
ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში: საქართველოში რძის პროდუქტების სექტორში კონკურენციის გაზრდის მიზნით დამატებული ღირებულების გადასახადისგან (დღგ-ისგან) გათავისუფლების გავლენის კ
მეტის ნახვა
მაღალმთიანი რეგიონების კონკურენტული უპირატესობის კვლევა
მეტის ნახვა
ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში: საქართველოს რძის სექტორის ანალიზი
მეტის ნახვა
ქარსაფარი ზოლების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ტრენინგის შეფასების ფორმების, კოოპერატივების რეგისტრაციის ფორმებისა და პრედა პოსტ- ტესტების შეფასების ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს ორგანული თხილის ღირებულებათა ჯაჭვში კერძო სერვისების მიმწოდებელთა კვლევა
მეტის ნახვა
ბიომრავალფეროვნების შესახებ საქართველოს კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
წყლის რესურსების მართვის კანონის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
შეავსე ფორმა