შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

ნიადაგის დაცვის შესახებ კანონპროექტის რეგულირებსი ზეგავლენის შეფასება
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 08.05.2019 დასრულების თარიღი: 31.01.2020

რა შეიძლება გაკეთდეს საქართველოში ნიადაგის დეგრადაციის შესამცირებლად?

კვლევის მიზანია, შეაფასოს კანონპროექტის შესაძლო გავლენა ნიადაგის დეგრადაციის პროცესებზე საქართველოში.

კვლევა შეისწავლის საქართველოში მიწის დეგრადაციასთან დაკავშირებით არსებულ ვითარებას და აფასებს კანონპროექტის პოტენციურ ხარჯებსა და სარგებელს. ის მიმოიხილავს დაინტერესებულ მხარეებს შორის პასუხისმგებლობის განაწილებასა და კანონპროექტის განხორციელების დროს გაჩენილ გამოწვევებსაც.

კვლევა აფასებს ნიადაგის ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ ღირებულებას და იძლევა რეკომენდაციებს მის დაცვასა და სწორად მართვასთან დაკავშირებით.

შეავსე ფორმა