შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

ქართული სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობა: ინვესტიციების შემთხვევების ანალიზი
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 03.03.2014 დასრულების თარიღი: 27.06.2014

პროექტი წარმოადგენს 8 შემთხვევის ანალიზის საფუძველზე გაკეთებულ დასკვნებსა და კვლევით რეკომენდაციებს, რომლებიც ეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს ქართულ სოფლის მეურნეობასა და სურსათის გადამუშავების, მათ შორის, ყურძნისა და ღვინის წარმოების, თხილის, ფრინველის, მარცვლეულისა და სამედიცინო ბალახების, დამწნილებული ხილისა და ბოსტნეულის, ვაშლის კონცენტრატის მრეწველობებში. თითოეული ანალიზი დეტალურად განიხილავს იმ კონტექსტურ ფაქტორებს, რომლებიც  ეხება ზოგად პოლიტიკასა და ბიზნეს-გარემოს, მათ შორის საკუთრების უფლების დაცვას, გადასახადებს; ფინანსებზე, მიწაზე, მუშახელსა და სხვა საწარმოო ფაქტორებზე წვდომას, მიმწოდებელთა და მომსახურების მიმწოდებელთა დონესა და ხარისხს, ინფრასტრუქტურის ხარისხს.

ჩვენი ანალიზი ძირითადად ყურადღებას ამახვილებს არსებულ ხარვეზებთან გამკლავებისას უცხოელი მეწარმეების მიერ გამოყენებულ ბიზნეს-სტრატეგიებზე, რომლებიც, ერთი მხრივ, ქმნის გარემოს და, მეორე მხრივ, გავლენას ახდენს ამ გარემოზე. მთავრობას, კერძო სექტორს, საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ჩართულ დონორებს, აგრარულ უნივერსიტეტებს, პროფესიულ კოლეჯებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს ვთავაზობთ კონკრეტულ რეკომენდაციებს.

შეავსე ფორმა