შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი ანგარიშები

კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო
ორშაბათი, 11 მარტი, 2024

კვლევა არის ცოდნისა და შეხედულებების თავმოყრის საშუალება, რომელსაც შეუძლია გააუმჯობესოს ჩვენი წარმოდგენა სხვადასხვა მოვლენის შესახებ და ხელი შეუწყოს ახალი თეორიების განვითარებას. კვლევების საშუალებით მკვლევრებს შეუძლიათ ახალი ფაქტების აღმოჩენა, გარკვეული ჰიპოთეზების ტესტირება, არსებული თეორიების დახვეწა და საკითხის მომავალი განვითარებისთვის გზის მიცემა.

კვლევა გადამწყვეტ როლს ასრულებს გამოწვევების გამოვლენაში და მათ გადაჭრაში, რადგან იგი გვაწვდის მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას. კვლევის დროს მკვლევრები ყურადღებას ამახვილებენ მოქმედების აუცილებლობაზე და იწყებენ დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობას გამოვლენილი გამოწვევების გადასაჭრელად.

პოლიტიკის შემქმნელები, კერძო და სამოქალაქო სექტორების წარმომადგენლები ეყრდნობიან კვლევის შედეგებს, რათა მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები რესურსების განაწილებისა და პოლიტიკის შემუშავების შესახებ.

საერთო ჯამში, ცოდნის გენერირებით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესის ინფორმირებითა და ინოვაციების ხელშეწყობით, კვლევა ხელს უწყობს ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას სხვადასხვა დარგში.

დონორები

შეავსე ფორმა