შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

საქართველოს ეკონომიკური და სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვა: ინდონეზიის შესაძლებლობები საქართველოს ბაზარზე
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 04.04.2023 დასრულების თარიღი: 25.08.2023

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდმა ჩაატარა ყოვლისმომცველი კვლევა საქართველოსა და ინდონეზიას შორის სავაჭრო პოტენციალის შესახებ. კვლევა სიღრმისეულად აანალიზებს საქართველოს ეკონომიკურ ლანდშაფტს, იკვლევს ზრდის ტენდენციებს, აღწერს ძირითად ინდუსტრიებს და ფისკალურ პოლიტიკას. იგი აღწერს ეკონომიკურ მდგრადობასა და ადაპტირებაზე გავლენის მქონე დინამიურ ფაქტორებს, აფასებს ბიზნეს გარემოს, ავლენს ინდონეზიური კომპანიებისთვის მიმზიდველ სექტორებს, მიმოიხილავს არსებულ თანამშრომლობას ინდონეზიასა და საქართველოს შორის, იკვლევს ზრდის შესაძლებლობებს და აფასებს რისკებს. ანგარიში მოიცავს ეკონომიკური გარემოს ანალიზს, სავაჭრო პოლიტიკის აღწერას, ინდონეზიასთან ვაჭრობისა და ინვესტიციების შესახებ მონაცემების მიმოხილვას, საექსპორტო პოტენციალის შეფასებას, ინფორმაციას გამოფენების შესახებ და მთავრდება სტრატეგიული რეკომენდაციებით.

ამ პროექტის მეთოდოლოგია მოიცავს სამაგიდო მიმოხილვას, საკვანძო დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუებს და მონაცემთა ანალიტიკურ მიმოხილვას, რაც წარმოადგენს მტკიცე საფუძველს წარმოდგენილი ყოვლისმომცველი ანალიზისთვის.

შეავსე ფორმა