შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

საქართველოსთვის წყლის პოლიტიკის პერსპექტივის შემუშავება: ქვეყნის შეფასება
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 25.03.2020 დასრულების თარიღი: 25.12.2020

პროექტის მიზანია წყლის ეროვნული პოლიტიკისა და საქართველოს წყლის პოლიტიკის ჩარჩოს გრძელვადიანი ხედვის განმტკიცებასთან დაკავშირებული საჭიროებებისა და გამოწვევების შეფასება.

პროექტი იმისთვის შეიქმნა, რომ წარმოადგინოს დამატებითი ინფორმაცია  წყლის ეროვნული პოლიტიკის ჩარჩოს მომავალ ხედვასთან დაკავშირებით, მათ შორის სამართლებრივი რეფორმის პოტენციური შედეგებთან, მარეგულირებელ და მართვის სისტემებთან დაკავშირებით. პროექტის ზოგადი მიზანია შემდგომი რეფორმებისთვის ნიადაგის მომზადება და სამოქმედო გეგმის პოტენციური თანმიმდევრობისთვის საჭირო ინფორმაციის თავმოყრა.

მოცემული პროექტის მიზანია არსებული პოლიტიკის ჩარჩოს და გაცხადებული სტრატეგიული ხედვის მიმოხილვა და ამჟამინდელი პოლიტიკის ჩარჩოს გათვალისწინებით სტრატეგიული დანიშნულების მიღწევის სავარაუდო ბარიერების იდენტიფიცირება. განისაზღვრება რეკომენდაციები პოლიტიკის რეფორმისთვის, რაც ზრდის სასურველი მიზნის მიღწევის ალბათობას. საჭიროების შემთხვევაში, შემუშავებულ იქნება სტრატეგიული ხედვის განახლებისთვის საჭირო რეკომენდაციები, თუ სტრატეგიული ხედვა არარეალური ან არაგანხორციელებადი აღმოჩნდება.

საერთო ჯამში, კვლევამ ხელი უნდა შეუწყოს წყლის მართვაში სტრატეგიული აზროვნების წახალისებას, რაზეც ეროვნული ინსტიტუციები და OECD დღემდე აქტიურად მუშაობენ  ეროვნული პოლიტიკის დიალოგების (NPD) ფარგლებში. პროექტმა უნდა გაზარდოს გადაწყვეტილების მიმღები პირების, დაინტერესებული მხარეებისა და ექსპერტების ინფორმირებულობის დონე წყლის მართვის სისტემაში სტატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების ხედვის გამოყენების პოტენციალსა და მიღებულ სარგებელზე. პროექტმა უნდა გაზარდოს ცოდნა იმაზეც, თუ რა როლს ასრულებს ეკონომიკური შეფასების მეთოდები წყლის რესურსების გრძელვადიანი მართვის უფრო მდგრადი ვარიანტების ინდენტიფიცირებაში.

მოთხოვნილი მომსახურების კონკრეტული მიზნებია:

  • OECD-ის მხარდაჭერა საქართველოში წყლის პოლიტიკის ჩარჩოს შეფასებისა და მისი პერსპექტიული ხედვის შემუშავებაში;
  • არსებული მონაცემების, სტრატეგიული დოკუმენტების შეგროვება და შეფასების ინფორმირების მიზნით, სხვადასხვა სექტორის დაინტერესებულ მხარეებთან ინტერვიუების ორგანიზება და ჩატარება;
  • პოლიტიკის განხორციელების მაკრო და მიკროშესაძლებლობის ასპექტების გათვალისწინებით, წყლის პოლიტიკის ჩარჩოს სხვადასხვა მოდალობისთვის სცენარების ანალიზის ჩატარება.
  • საქართველოს წყლის სექტორში მიმდინარე და მომავალი რეფორმების შესახებ პოლიტიკის რეკომენდაციების შემუშავება.
შეავსე ფორმა