შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიისა და მულტიპლიკატორების შემუშავება
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 10.02.2020 დასრულების თარიღი: 15.07.2020

პროექტის მიზანია მულტიპლიკატორების შემუშავება, რომელთა გამოყენებითაც შეფასდება, რა არაპირდაპირ გავლენას ახდენს საქართველოს ეკონომიკაზე სამუშაო ადგილების შექმნა, ინვესტიციები და გაზრდილი შემოსავლები.

პროექტის გუნდმა საქართველოს ეკონომიკის ყველა სექტორისთვის შეიმუშავა კონკრეტული მულტიპლიკატორები. მულტიპლიკატორების შემუშავებისას, ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა: ა) რესურსებისა და საბოლოო პროდუქციის (Input-Output) ჩარჩოზე დაყრდნობით შეიმუშავა შესაბამისი მეთოდოლოგია, მათ შორის სამი ძირითადი მიმართულებით არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასებისთვის საჭირო ალგორითმი; ბ) შეაგროვა და შეაფასა ეკონომიკური მონაცემები და გ) ჩაატარა ეკონომიკური ანალიზი და გამოაქვეყნა შესაბამისი მულტიპლიკატორები.

შეავსე ფორმა