შეავსე ფორმა
Logo

პროექტები

აღმასრულებელი უწყებებისა და საქართველოს პარლამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) მეთოდოლოგიის გაგებისა და გამოყენებისათვის
სტატუსი: დასრულებულია
პროექტის ეტაპები: დაწყების თარიღი: 24.07.2018 დასრულების თარიღი: 31.08.2021

პროექტის მიზნია საქართველოს პარლამენტისა და აღმასრულებელი უწყებების წარმომადგენელთა შესაძლებლობების გაძლიერება RIA-ის მეთოდოლოგიის გაგებისა და გამოყენებისათვის.

საქართველო RIA-ის, როგორც პოლიტიკის შემუშავების განუყოფელი ნაწილის, აღმასრულებელ და საკანონმდებლო დონეზე ინსტიტუციონალიზაციის პროცესშია. RIA პოლიტიკის შემუშავების ეფექტური ინსტრუმენტია და არაერთ ქვეყანაში არის პოლიტიკურ და საკანონმდებლო პროცესებში ინტეგრირებული (და ასეთი ქვეყნების რიცხვი სულ იზრდება). RIA-ის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების ერთ-ერთი სავალდებულო ნაწილიცაა.

ამ პროექტის ფარგლებში, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდი:

  • შეიმუშავებს და ჩაუტარებს ამ ინსტიტუციებზე მორგებულ ტრენინგებს RIA-ში აღმასრულებელი უწყებებისა და საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლებს;
  • ზედამხედველობას გაუწევს GGI-ის პარტნიორი აღმასრულებელი უწყებებისა და საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლების მიერ მომზადებულ საპილოტე RIA-ს (10-მდე საპილოტე RIA);
  • მონაწილეობას მიიღებს საპილოტე RIA-ის ანგარიშების მომზადებაში;
  • მოამზადებს RIA-ის პრაქტიკულ სახელმძღვანელოს, რომელშიც აღწერილია RIA-ის ჩასატარებლად და RIA-ის ანგარიშის მოსამზადებლად აუცილებელი ნაბიჯები. ამ პროექტის მიზანია შეიმუშაოს RIA-ს ახალი სახელმძღვანელო, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ყველა ის საჭიროება, რომლებიც ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდის მიერ ბენეფიციარებისთვის ჩატარებული ტრენინგების დროს გამოვლინდა.

ჩატარებული აქტივობები:

  • აქტივობა 1: 2018 წლის 28-29 სექტემბერი

ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის (MRDI), ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა და ფინანსთა სამინისტროების წარმომადგენლებს ჩაუტარა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ტრენინგი.

  • აქტივობა 2: 2017 წლის 15 ოქტომბერი – 2018 წლის 31 მაისი

2018 წლის 7-8 ნოემბერს ISET-ის კვლევითმა ინსტიტუტმა საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და თბილისის ადგილობრივი საბჭოს წარმომადგენლებს ჩაუტარა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ტრენინგი. ტრენინგის დასრულების შემდეგ, RIA-ის სამუშაო ჯგუფმა (რომელშიც საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საკითხების; განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური საკითხების კომიტეტებისა და პარლამენტის კვლევითი განყოფილებისა და საბიუჯეტო ოფისის წარმომადგენლები შედიოდნენ) დაიწყო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის შესახებ საპილოტე RIA-ის განხორციელება. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდი აქტიურად იყო ჩართული RIA-ის განხორციელების პროცესში. RIA-ის ექსპერტები და ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარები ეხმარებოდნენ RIA-ის სამუშაო ჯგუფს სამაგიდო კვლევისას ლიტერატურის მიმოხილვაზე მუშაობისას თუ პროექტის სხვადასხვა საფეხურზე მეთოდოლოგიურ მხარდაჭერაზე. 

  • აქტივობა 3: 2018 წლის 28 მაისი – მიმდინარე

ISET-ის კვლევითი გუნდი ამჟამად საქართველოს განსახლების პოლიტიკის სტრატეგიის რეგულირების ზეგავლენის შემუშავებაზე მუშაობს. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდი აქტიურად არის ჩართული RIA-ის განხორციელების პროცესის თითოეულ ეტაპზე (მათ შორის, ლიტერატურის მიმოხილვასა და მონაცემთა ანალიზში), რომელზეც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისგან შემდგარი RIA-ის სამუშაო ჯგუფი მუშაობს.

შეავსე ფორმა