შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მარტი 2023 | აგრო მიმოხილვა
31 მარტი 2023

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (MEPA) ბიუჯეტმა 2023 წელს 698,5 მლნ ლარი (10,0 მლნ ლარით ზრდა) შეადგინა. ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი შემდეგ მიმართულებებზე გადანაწილდა:

  • სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური უსაფრთხოება – 63,5 მლნ. ლარი
  • მეღვინეობა-მევენახეობის განვითარება – 67,4 მლნ. ლარი
  • ერთიანი აგროპროექტი – 346,4 მლნ. ლარი
  • სამელიორაციო სისტემის მოდერნიზაცია – 95,0 მლნ. ლარი
  • გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა – 26,0 მლნ. ლარი
  • დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება და მართვა – 31,5 მლნ. ლარამდე
  • სატყეო სისტემის განვითარება და მართვა – 21,0 მლნ. ლარამდე
  • მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამა – 4,4 მლნ ლარი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელებული დაფინანსების ყველაზე დიდი წილი ტრადიციულად სოფლის განვითარების სააგენტოზე (RDA) (53%), საქართველოს მელიორაციასა (GA) (14%), და ღვინის ეროვნულ სააგენტოზე (NWA) (10%) მიიმართა. 

სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ განხორციელებული ერთიანი აგროპროექტის ბიუჯეტი გადანაწილდა სოფლის მეურნეობის განვითარების შემდეგ პროექტებზე: შეღავათიანი აგროკრედიტი – 200.0 მლნ. ლარი; აგროდაზღვევა – 12.0 მლნ. ლარი; პროექტი „დანერგე მომავალი“ – 35,0 მლნ. ლარი; გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი – 25,0 მლნ. ლარი; აგროსექტორის განვითარების ხელშეწყობა – 10.0 მლნ ლარი; სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის თანადაფინანსება – 17.0 მლნ. ლარი; თხილის წარმოების ხელშეწყობა – 20,0 მლნ. ლარი. 

2023 წლის ბიუჯეტის პირველ ვერსიასთან შედარებით, სამინისტროს ბიუჯეტიდან გარემოს დაცვის პროგრამების დაფინანსება 10.8 მლნ. ლარით გაიზარდა და 92.7 მლნ. ლარი შეადგინა.

შეავსე ფორმა