შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ბიზნესის განწყობის ინდექსი
ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ყოველკვარტალური ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI) 2013 წლის დეკემბრიდან ბიზნესის საინფორმაციო სააგენტოსა (BIA) და საერთაშორისო სავაჭრო პალატა საქართველოსთან (ICC Georgia) თანამშრომლობით ხორციელდება. ბიზნესის განწყობის ინდექსი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ვებ-გვერდსა და ქართ
ულ მედიაში ქვეყნდება. ინდექსი 3 ქვეინდექსისაგან შედგება: მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი, ბიზნესის მოლოდინების ინდექსი და გასაყიდი ფასების მოლოდინების ინდექსი. ინდექსი მოიცავს ეკონომიკის შემდეგ სექტორებს:  მომსახურება, საცალო ვაჭრობა, სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ფინანსური მომსახურება, მშენებლობა და სხვა სექტორები. თითოეული სექტორისთვის ბიზნესის განწყობის ინდექსი ითვლება ონლაინ კითხვარების გამოყენებით, რომლის სამიზნეს ბიზნესის მაღალი რანგის ხელმძღვანელები არიან.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ბიზნესის განწყობის ინდექსი: ბიზნესის განწყობა უბრუნდება რეალობას
09 აგვისტო 2017

ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI) 2017 წლის მესამე კვარტალში უმნიშვნელოდ შემცირდა და 27.0 ერთეულს მიაღწია, რაც წინა კვარტალთან შედარებით 2 პუნქტით დაბალია. მესამე კვარტალში ინდექსის შემცირება ძირითადად მოლოდინების ინდექსების მნიშვნელოვანმა ვარდნამ განაპირობა, რაც წინა კვარტალის მონაცემების გათვალისწინებით შეიძლება აიხსნას კერძო სექტორის განწყობის რეალობასთან თანხვედრით და არა გაუარესებული ეკონომიკური მდგომარეობით.

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: ბიზნესის მოლოდინები უსწრებს რეალობას
16 მაისი 2017

ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსი (BCI) მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 2017 წლის მეორე კვარტალში და 29.0 ერთეულს მიაღწია, რაც წინა კვარტალთან შედარებით 11.5 პუნქტით მაღალია. ინდექსის ზრდა ძირითადად მიმდინარე მდგომარეობისა და მოლოდნების ინდექსების მნიშვნელოვანმა გაუმჯობესებამ განაპირობა.

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: კერძო სექტორი ფასების მატებას პროგნოზირებს
28 თებერვალი 2017

ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსი (*) ნელი ტემპით განაგრძობს შემცირებას. ინდექსის შემცირების ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსის მნიშვნელოვანი შემცირება.

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: შენელებულ მოლოდინების ინდექსს მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი წამოეწია
12 დეკემბერი 2016

ბიზნესის განწყობის ინდექსი (*) საქართველოში 7.4 ერთეულით შემცირდა (2016 წლის მესამე კვარტალთან შედარბით). მიუხედავად ამისა 17.6 პროცენტული პუნქტით იგი შედარებით მაღალია 2015 წლის მეოთხე კვარტალზე (12.0). მეოთხე კვარტალში ინდექსის შემცირება ძირითადად გამოწვეული იყო ბიზნესის მოლოდინების ინდექსის მნიშვნელოვანი შემცირებით.

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: შესუსტებული ოპტიმიზმი გაუმჯობესებული მდგომარეობის ფონზე
09 სექტემბერი 2016

ბიზნესის განწყობის ინდექსი საქართველოში ერთი ერთეულით შემცირდა (2016 წლის მეორე კვარტალთან შედარებით). მიუხედავად ამისა, 25.0 პროცენტული პუნქტით იგი მნიშვნელოვნად მაღალია 2015 წლის მესამე კვარტალთან (14.8) შედარებით. მესამე კვარტალში ინდექსის შემცირება ძირითადად გამოწვეული იყო ბიზნესის მოლოდინების ინდექსის მნიშვნელოვანი შემცირებით.

შეავსე ფორმა