შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ბიზნესის განწყობის ინდექსი: კერძო სექტორი ფასების მატებას პროგნოზირებს
28 თებერვალი 2017

ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსი (*) ნელი ტემპით განაგრძობს შემცირებას. ინდექსის შემცირების ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსის მნიშვნელოვანი შემცირება.

ბოლო სამი კვარტალის მუდმივი ზრდის მიუხედავად, მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსმა, რომელიც გამოხატავს ბიზნესების თვითშეფასებას საკუთარ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე წინა კვარტალის მიხედვით, განიცადა საგრძნობი ვარდნა.

ბიზნესის ოპტიმიზმი ზოგადად მთლიან ეკონომიკაზე მცირედით გაუმჯობესდა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, გამოკითხული რესპოდენტების მცირე უმრავლესობა მოელის საკუთარი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას მომდევნო კვარტალში. სხვა სექტორებთან შედარებით, მოლოდინების ინდექსის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა საცალო ვაჭრობის სექტორში.

გასაყიდი ფასების მოლოდინის ინდექსი საგრძნობლად გაიზარდა. გასაყიდი ფასების ყველაზე მაღალ ზრდას სხვა სექტორებთან შედარებით სამშენებლო სექტორში მომუშავე ბიზნესები მოელიან.

მსხვილი ბიზნესები უფრო დადებითად არიან განწყობილი ზოგადად ეკონომიკაზე ვიდრე მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები.

მიუხედავად ზომისა,მოთხოვნის სიმცირე და ფინანსებზე წვდომა ბიზნესების ქმედითუნარიანობის ყველაზე შემზღუდველ ფაქტორებს წარმოადგენენ.

შეავსე ფორმა